POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sprzedającym jest firma Michelson Paweł Jaworski z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-523 przy ul. Śmiałej 26, NIP 5291027548, Regon 527542428 (adres poczty elektronicznej: sklep@michelson.pl), zwany dalej Sprzedawcą.

2) Kupującym jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bądź osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu bądź zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której przedmiotem jest towar.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

3) Przedmiotem sprzedaży są towary wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.artdiamonds.pl za pośrednictwem sieci Internet.

DEFINICJE

4) Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

a) Towar – wyrób jubilerski wykonany z metali i/bądź kamieni szlachetnych i ozdobnych bądź

inna rzecz przeznaczona do sprzedaży przez Sprzedawcę;

b) Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą czy zawodową, w tym zawiera umowę

sprzedaży, której przedmiotem jest towar;

c) Konto – indywidualny panel administracyjny udostępniony Kupującemu na stronie

internetowej michelson.pl, służący w szczególności do nabywania od Sprzedawcy towarów;

d) Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy;

e) Cennik - spis towarów z podaniem ich cen;

f) VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce wynoszącej 23 %;

g) Sklep – sklep artdiamonds.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

h) Zamówienie specjalne – zamówienie, którego przedmiotem jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

i) Dostawca – przedsiębiorca, który świadczy usługi przewozu rzeczy bądź usługi pocztowe.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5) Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną:

a) założenie i prowadzenie Konta;

b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

c) otrzymywanie informacji handlowej w postaci newsletter’a, po uprzedniej zgodzie Kupującego.

6) Warunki techniczne niezbędne do korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymagają: połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email),

oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, takich jak np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itd.

7) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierania w sposób dorozumiany, poprzez zaistnienie okoliczności, określonych w pkt 5 a i b bądź po wyrażeniu zgody przez Kupującego na otrzymywanie informacji handlowej w postaci newsletter’a.

8) Kupujący jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9) Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez Sprzedawcę na adres mail: sklep@artdiamonds.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.

10) Kupujący może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@michelson.pl.

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

11) Zamówienie u Sprzedawcy można składać poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu złożenia zamówienia na stronie internetowej michelson.pl nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

12) W razie złożenia zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że zobowiąże się do jego przestrzegania poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji przy dokonywaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Kupujący niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia i numerem zamówienia wraz z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na link zawarty w wiadomości. Zamówienie jest dokonane z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia jego dokonania przez Kupującego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), Sprzedawca jest obowiązany do ochrony danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi.

14) Sprzedawca przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku przedsiębiorców, numer telefonu, adres e-mail. Dane te pozyskiwane są przez Sprzedawcę w wyniku założenia Konta przez Kupującego bądź złożenia przez niego zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz realizacji działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

15) Dane te są udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług hostingowych, podmiot świadczącym usługi księgowe, przewoźnikom. Ponadto dane  udostępniane są organom państwa na podstawie odrębnych przepisów.

16) Kupujący ma prawo żądania wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Ponadto ma prawo żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW

17) Poszczególne egzemplarze towarów z uwagi na proces ich wytworzenia mogą różnić się od siebie.

18) Prezentowane na stronach internetowych sklepu artdiamonds.pl fotografie towarów i inne formy ich wizualizacji oraz prezentacji nie oddają jej rzeczywistej wielkości, mając jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja towarów dawała wyobrażenie ich masy (wielkości).

19) Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego Certyfikatem Michelson Diamonds.

PŁATNOŚCI I CENY

20) Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przedpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy;

b) za pośrednictwem systemu płatności PayPal;

c) za pośrednictwem systemu płatności PayU.

21) Kupujący dokonuje płatności w terminie siedmiu dni od dnia dokonania zamówienia. W tytule płatności podaje numer zamówienia.

22) Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie należności publiczno – prawne, w szczególności podatek VAT.

23) Cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póz. zm.).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

24) Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

25) Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w terminie do 14 dni roboczych od daty dokonania zamówienia przez Kupującego i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub przekazem pocztowym bądź z chwilą autoryzacji zamówienia w razie dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayU.

26) Rozpoczęcie realizacji zamówienia specjalnego następuje po jego wytworzeniu. O przewidywalnym terminie wytworzenia towaru sprzedawca zawiadomi Kupującego.

27) Kupujący otrzymuje towar w terminie do 14 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

28) Nie naruszając postanowień określonych w pkt 46 Regulaminu Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez rezygnację z zamówienia przed rozpoczęciem wysyłki towaru zawiadamiając o tym Sprzedawcę. Nie dotyczy to jednak umowy sprzedaży towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta w wyniku złożenia zamówienia specjalnego.

29) W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa określonego w pkt 28 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci mu otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego informacji o rezygnacji z zamówienia. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

30) Realizacja zamówienia następuje na adres podany przez Kupującego na formularzu zamówienia. W przypadku podania błędnego adresu, Kupujący  odpowiada za szkodę jaką poniósł Sprzedawca realizując zamówienie.

31) Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie Kupującego, po podaniu wszystkich danych  potrzebnych jej do wystawienia. Rachunek lub faktura jest jednym z dowodów zawarcia umowy sprzedaży.

32) Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Postanowienia pkt 29 stosuje się odpowiednio.

33) Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem pkt 34.

34) Koszt dostawy wynosi 19 zł. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy w przypadku:

a) w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy;

b) w razie dokonania zamówienia o wartości przekraczającej 250 zł.

35) W przypadku nieobecności Kupującego dostawca pozostawi Awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości zamówienia kolejnej dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni liczone od dnia pozostawienia Awizo. Po tym terminie towar zostanie przesłany do Sprzedawcy.

36) Przed dokonaniem odbioru przesyłki, Kupujący ma możliwość sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu.

37) Jeżeli Kupujący odbierając przesyłkę stwierdzi jej ubytek lub uszkodzenie ma możliwość odmowy przyjęcia przesyłki, żądając od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody.

38) Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki, nie dający się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Dostawcę i żądania od niego ustalenia stan przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

39) Zaleca się aby Kupujący zawiadamiając Sprzedawcę o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, przesłał również kopie protokołu szkody i listu przewozowego.

REKLAMACJE

40) Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad. Sprzedawca nie udziela na towary gwarancji. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo wnieść reklamacje do Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku gdy Kupującym jest inna osoba niż Konsument.

41) Reklamacje można wnosić w jakikolwiek sposób w tym: pisemnie wysyłając bądź składając osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@michelson.pl.

42) Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego poprzez pobranie z niniejszego linku.

43) Do reklamacji Konsument może dołączyć dowód zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności: paragon, faktura. W przypadku braku dołączenia dowodu zawarcia umowy sprzedaży do reklamacji ustalone zostanie czy towar został zakupiony w sklepie. W przypadku potwierdzenia zakupu reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

44) Sprzedawca odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.

45) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym zakresie Konsument może skierować sprawę do właściwego:

a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji;

b) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

c) Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

46) W przypadku gdy Kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa  do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

47) Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, wówczas:

a) Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

b) Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt 48 i 49.

48) Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

49) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

50) Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

51) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Towary mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą. Koszty zwrotu towaru kurierem wynoszą 19 zł.

52) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w wypadku zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta w wyniku złożenia zamówienia specjalnego.

USŁUGI POSPRZEDAŻNE

53) Sprzedawca realizuje usługi posprzedażne polegające na: zwiększeniu bądź zmniejszeniu rozmiaru towaru, jego oszlifowaniu, wygrawerowaniu treści. W celu skorzystania przez z tych usług Kupujący przekazuje towar do Sprzedawcy celem określenia kosztorysu wykonania takiej usługi. Sprzedawca składa Kupującemu ofertę zawarcia umowy, przekazując mu pełną informację związaną z realizacją usługi, w szczególności o wysokości wynagrodzenia oraz terminie wykonania usługi. Umowa o realizację usług posprzedażnych zostaje zawarta w chwili przyjęcia oferty przez Konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54) Regulamin może zostać zmieniony jedynie z ważnej przyczyny. Każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez sprzedającego na stronie artdiamonds.pl informacji o zmianie Regulaminu. Osoby te zostaną poinformowane o zmianie regulaminu na wskazanych przez nich adres, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu. Kupujący ma prawo do poinformowania Sprzedawcy o braku akceptacji zmian w Regulaminie.

55) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

56) Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@michelson.pl